Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
BẤT CỨ NƠI NÀO BẠN ĐI, ĐÓ LÀ LỰA CHỌN BẠN ĐẾN
“Mỗi bậc đài vòng (quanh một đấu trường) và nhà giam là một địa điểm, một cao và một nơi kia thấp, nhưng mỗi một trong hai nơi quyền tự do lựa chọn của bạn vẫn có thể đảm bảo nếu bạn cũng mong muốn như vậy.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.6.25
Những nhà Khắc kỷ Chủ Nghĩa tất cả đều nắm giữ các vị trí vô cùng khác nhau trong cuộc sống. Một số giàu có, một số sinh ra ở dưới cùng của giới tông truyền cứng rắn của Rome. Một số có nó dễ dàng, và những người khác đã có nó khó không thể tưởng tượng được. Điều này cũng đúng với chúng tôi — tất cả chúng ta đều đến với triết học từ những tầng lớp khác nhau, và ngay cả trong đời sống của chúng ta, chúng ta kinh qua lần lượt những phúc phận và vận xấu.
Nhưng trong mọi hoàn cảnh — nghịch cảnh hay thuận lợi — chúng tôi thực sự chỉ có một điều chúng tôi cần làm: tập trung vào những gì trong tầm kiểm soát của chúng tôi như không vì những gì không phải. Ngay bây giờ chúng ta có thể thấp thỏm lo âu (bét thật) với những cuộc đấu tranh, trong khi mà chỉ một vài năm trước chúng ta có thể đã sống cao trên việc lấy quá phần (hay giống việc “phết phẩy”), và chỉ trong vài ngày tới, chúng tôi có thể làm tốt đến mức thành công thực sự là một gánh nặng. Một điều sẽ chắc chắn bất biến: quyền tự do lựa chọn của chúng ta — cả trong bức tranh lớn và bức tranh nhỏ.
Từ đây, trong bài dịch, những phần chú thích không phải của tác giả mà mình thêm vào mình sẽ để trong (__) để tránh việc nhầm lẫn với phần chú thích của tác giả. Đây không phải là phần quá quan trọng, nên mọi người có thể bỏ qua.
Cuối cùng, đây là sự rõ ràng. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta ở đâu, điều quan trọng nữa là các lựa chọn của chúng ta. Chúng là gì? Chúng ta sẽ định vị chúng như thế nào? Sẽ phải như thế nào chúng ta mới làm được điều tốt nhất với chúng. Đó là những câu hỏi mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta, bất kể địa vị của chúng ta. Bạn sẽ trả lời như thế nào?
English version:
“A podium and a prison is each a place, one high and the other low, but in either place your freedom of choice can be maintained if you so wish.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.6.25
The Stoics all held vastly different stations in life. Some were rich, some were born at the bottom of Rome’s rigid hierarchy. Some had it easy, and others had it unimaginably hard. This is true for us as well—we all come to philosophy from different backgrounds, and even within our own lives we experience bouts of good fortune and bad fortune.
But in all circumstances—adversity or advantage—we really have just one thing we need to do: focus on what is in our control as opposed to what is not. Right now we might be laid low with struggles, whereas just a few years ago we might have lived high on the hog, and in just a few days we might be doing so well that success is actually a burden. One thing will stay constant: our freedom of choice—both in the big picture and small picture.
Ultimately, this is clarity. Whoever we are, wherever we are—what matters is our choices. What are they? How will we evaluate them? How will we make the most of them? Those are the questions life asks us, regardless of our station. How will you answer?