Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
NẾU BẠN MUỐN TRỞ NÊN KHÔNG VỮNG VÀNG
“Vì nếu một người cứ luân chuyển sự thận trọng của họ sang những lựa chọn suy luận của riêng họ và những cử chỉ hành vi của những lựa chọn đó, họ sẽ đồng thời sẽ đạt được ý định để né tránh, nhưng nếu họ thay đổi sự thận trọng của họ tránh xa khỏi những lý luận của riêng mình đối vững những thứ không nằm dưới sự kiểm soát của họ, đang tìm cách để né tránh điều mà đã được kiểm soát bởi những người khác, họ sau đó sẽ bị kích động, sợ hãi, và không ổn định.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.1.12
Hình ảnh của nhà triết học phái Thiền là một nhà sư ở trên những ngọn đồi xanh tươi, yên tĩnh, hoặc trong một ngôi đền đẹp đẽ trên những vách đá. Những người theo Chủ nghĩa Khắc kỷ là phản đề của ý tưởng này. Thay vào đó, họ là những người đàn ông trên thương trường, thượng nghị sĩ trong Nghị viện. Người vợ dũng cảm chờ đợi phu quân của cô ấy trở về từ chiến trận. Nhà điêu khắc bận rộn trong studio của cô ấy. Tuy nhiên, người theo Khắc kỷ chủ nghĩa đều hòa bình như nhau.
Epictetus đang nhắc nhở bạn rằng sự thanh thản và ổn định là kết quả của những sự lựa chọn và phán đoán của bạn, không phải môi trường của bạn. Nếu bạn tìm cách tránh tất cả các sự gián đoạn đối với sự yên tĩnh — những người khác, các sự kiện bên ngoài, căng thẳng — bạn sẽ không bao giờ thành công. Những vấn đề của bạn sẽ theo sau bạn bất cứ nơi nào bạn chạy đến và ẩn mình. Nhưng nếu bạn tìm cách tránh né điều tai hại và những phán quyết gây rối điều mà nguyên do của vấn đề, thì bạn sẽ ổn định và vững vàng bất cứ đâu bạn tình cờ tới.
English version:
“For if a person shifts their caution to their own reasoned choices and the acts of those choices, they will at the same time gain the will to avoid, but if they shift their caution away from their own reasoned choices to things not under their control, seeking to avoid what is controlled by others, they will then be agitated, fearful, and unstable.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.1.12
The image of the Zen philosopher is the monk up in the green, quiet hills, or in a beautiful temple on some rocky cliff. The Stoics are the antithesis of this idea. Instead, they are the man in the marketplace, the senator in the Forum, the brave wife waiting for her soldier to return from battle, the sculptor busy in her studio. Still, the Stoic is equally at peace.
Epictetus is reminding you that serenity and stability are results of your choices and judgment, not your environment. If you seek to avoid all disruptions to tranquility—other people, external events, stress—you will never be successful. Your problems will follow you wherever you run and hide. But if you seek to avoid the harmful and disruptive judgments that cause those problems, then you will be stable and steady wherever you happen to be.