Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
NẾU BẠN MUỐN TRỞ NÊN VỮNG VÀNG
“Bản chất của sự tốt lành là một kiểu chắc chắn của lựa chọn trình bày có biện luận chặt chẽ; như vậy, bản chất của sự xấu là kiểu khác. Vậy còn những đặc điểm nhận dạng, thì sao? Chúng chỉ là nguyên liệu chưa được tinh chế cho trình bày luận lý của chúng ta, khi chính những tìm kiếm của riêng những điều tốt hay xấu trong cách làm việc với chúng. Làm thế nào nó sẽ cho thấy điều đúng đắn? Không phải bằng cách lấy làm ngạc nhiên về nguyên liệu! Để nếu những phán quyết về nguyên liệu được ngay ngắn thì đó là những chuẩn bị những lựa chọn tốt lành của chúng ta. Nhưng nếu những phán quyết bị vặn vẹo, những lựa chọn của chúng ta trở nên tồi tệ.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 1.29.1–3
Những người theo Chủ nghĩa Khắc kỷ tìm kiếm sự điềm tĩnh, sự ổn định, và sự yên tĩnh — những đặc điểm mà hầu hết chúng ta khao khát nhưng dường như trải nghiệm chỉ thoáng qua. Làm thế nào để họ hoàn thành mục tiêu khó nắm bắt này. Làm thế nào để ai đó biểu hiện austatheia (từ Arrian dùng để mô tả lời dạy này của Epictetus)?
Chà, đó không phải là may mắn. Nó không phải bằng cách loại bỏ những ảnh hưởng bên ngoài hay việc chạy trốn để yên tĩnh và cô độc. Thay vào đấy, đó là việc lọc thế giới bên ngoài thông qua bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi. Đó là điều mà lý trí chúng có thể làm — nó có thể gây ra sự khúc mắc, khó hiểu, và áp đảo trạng thái tự nhiên của các sự kiện bên ngoài và làm cho chúng có trật tự.
Tuy nhiên, nếu các phán đoán của chúng ta sai lệch bởi vì chúng ta không sử dụng lý trí, thì mọi thứ sau đó sẽ bị bẻ cong, và rồi chúng ta sẽ mất khả năng tự ổn định trong sự hỗn loạn và vội vã của cuộc sống. Nếu bạn muốn trở nên vững vàng, nếu bạn muốn minh bạch, phán đoán chính trực là con đường tốt nhất.
English version:
“The essence of good is a certain kind of reasoned choice; just as the essence of evil is another kind. What about externals, then? They are only the raw material for our reasoned choice, which finds its own good or evil in working with them. How will it find the good? Not by marveling at the material! For if judgments about the material are straight that makes our choices good, but if those judgments are twisted, our choices turn bad.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 1.29.1–3
The Stoics seek steadiness, stability, and tranquility—traits most of us aspire to but seem to experience only fleetingly. How do they accomplish this elusive goal? How does one embody eustatheia (the word Arrian used to describe this teaching of Epictetus)?
Well, it’s not luck. It’s not by eliminating outside influences or running away to quiet and solitude. Instead, it’s about filtering the outside world through the straightener of our judgment. That’s what our reason can do—it can take the crooked, confusing, and overwhelming nature of external events and make them orderly.
However, if our judgments are crooked because we don’t use reason, then everything that follows will be crooked, and we will lose our ability to steady ourselves in the chaos and rush of life. If you want to be steady, if you want clarity, proper judgment is the best way.