Delineate your thingking menditation
Delineate your thingking menditation
BẠN LÀ THÀNH PHẨM CỦA VIỆC ĐÀO TẠO CỦA BẠN
“Đuổi theo những gì không thể làm được là sự điên rồ. Nhưng người có cơ sở là không thể làm khác được."
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 5.17
Một con chó được phép đuổi theo ô tô sẽ đuổi theo ô tô. Một đứa trẻ không bao giờ được đưa ra bất kỳ ranh giới nào sẽ trở nên hư hỏng. Một nhà đầu tư không có kỷ luật không phải là một nhà đầu tư — anh ta là một con bạc. Một tâm trí không kiểm soát được chính nó, đó là không hiểu sức mạnh của nó để điều tiết chính nó, sẽ bị giật mình bởi những sự kiện bên ngoài và những xung động không được nghi ngờ.
Đó không phải là cách bạn muốn vào ngày mai. Vì vậy, bạn phải nhận thức được điều đó. Bạn phải áp dụng các thói quen và rèn luyện ngay từ bây giờ để thay thế cho sự thiếu hiểu biết và kém kỷ luật. Chỉ khi đó, bạn mới bắt đầu cư xử và hành động khác đi. Chỉ khi đó, bạn mới ngừng tìm kiếm những điều không thể, những điều thiển cận và những điều không cần thiết.
English version:
_________________________________

YOU’RE A PRODUCT OF YOUR TRAINING

———————————————
“Chasing what can’t be done is madness. But the base person is unable to do anything else.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 5.17
A dog that’s allowed to chase cars will chase cars. A child who is never given any boundaries will become spoiled. An investor without discipline is not an investor—he’s a gambler. A mind that isn’t in control of itself, that doesn’t understand its power to regulate itself, will be jerked around by external events and unquestioned impulses.
That can’t be how you’d like tomorrow to go. So you must be aware of that. You must put in place training and habits now to replace ignorance and ill discipline. Only then will you begin to behave and act differently. Only then will you stop seeking the impossible, the shortsighted, and the unnecessary.