Delineate your thingking menditation
Delineate your thingking menditation
TRÍ TUỆ VƯỢT THỜI GIAN
“Vì có hai quy tắc để luôn sẵn sàng — không có gì tốt hay xấu ngoài sự lựa chọn có biện luận chặt chẽ của chính tôi, và rằng chúng ta không nên cố gắng dẫn dắt các sự kiện nhưng hãy theo dõi chúng."
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.10.18
Vào giữa thế kỷ XX, có một linh mục Dòng Tên người Ấn Độ tên là Anthony de Mello. Sinh ra ở Bombay khi nó vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Anh, de Mello là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa và quan điểm khác nhau: Đông, Tây, anh ấy thậm chí còn được đào tạo như một nhà tâm lý trị liệu. Thật thú vị khi người ta thấy trí tuệ vượt thời gian phát triển trên khắp các trường học, qua các kỷ nguyên và ý tưởng. Đây là một câu trích dẫn trong cuốn sách của de Mello, The Way to Love, nghe y chang kiểu Epictetus:
"Nguyên nhân khiến tôi bực bội không phải ở người này mà là ở tôi."
Hãy nhớ rằng, mỗi cá nhân có một sự lựa chọn. Bạn luôn là người kiểm soát. Nguyên nhân của sự khó chịu — hoặc quan niệm của chúng ta rằng điều gì đó không tốt (tệ) — xuất phát từ chúng ta, từ nhãn của chúng ta hoặc kỳ vọng của chúng ta. Cũng dễ dàng thôi, chúng ta có thể thay đổi các nhãn đó; chúng ta có thể thay đổi quyền lợi của mình và quyết định chấp nhận và yêu thích những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta (cận trọng khi nghe những điều này, nó có thể đánh mất cái tôi hay chính bản thân các bạn). Và sự khôn ngoan này đã được lặp lại và được khám phá một cách độc lập trong mọi thế kỷ và mọi quốc gia kể từ khi thời gian bắt đầu.
English version:
______________________________________

TIMELESS WISDOM

——————————————————
“For there are two rules to keep at the ready—that there is nothing good or bad outside my own reasoned choice, and that we shouldn’t try to lead events but to follow them.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.10.18
In the mid-twentieth century, there was an Indian Jesuit priest named Anthony de Mello. Born in Bombay when it was still under British control, de Mello was an amalgam of many different cultures and perspectives: East, West; he even trained as a psychotherapist. It’s interesting when one sees timeless wisdom develop across schools, across epochs and ideas. Here is a quote from de Mello’s book, The Way to Love, that sounds almost exactly like Epictetus:
“The cause of my irritation is not in this person but in me.”
Remember, each individual has a choice. You are always the one in control. The cause of irritation—or our notion that something is bad—that comes from us, from our labels or our expectations. Just as easily, we can change those labels; we can change our entitlement and decide to accept and love what’s happening around us. And this wisdom has been repeated and independently discovered in every century and every country since time began.