Nhiều hơn ? Ít hơn ?
Ít hơn để nhiều hơn ?
Nhiều hơn để ít hơn ?
Chẳng nhiều hơn cũng chẳng ít hơn
Chẳng ít đi mà cũng chẳng nhiều lên
Vẫn thế, vấn thế...
Nhưng ta chọn nhiều hơn cái nào ?