Vươn lên giữa đất Sài Gòn
Để không sống kiếp mỏi mòn người ơi,
Ráng nữa lên, đừng buông lơi
Rồi cuộc đời sẽ tuyệt vời xiết bao! 
Nguồn ảnh: Kênh 14