Di chuyển về thư mục gốc: cd /Di chuyển đến 1 vị trí bất kì khi biết đường dẫn tuyệt đối: cd /etc/networksDi chuyển đến thư mục con nằm trong thư mục hiện tại: cd docs hoặc ./docsDi chuyển đến thư mục mẹ:
cd ..
Hoặc
cd ../.. : di chuyển về thư mục mẹ 2 lần
Lệnh cd không có tham số, sẽ đưa bạn về home directory, dù bất kể bạn đang ở đâu: cd hoặc cd ~Lệnh cd dùng để quay về thư mục trước: cd -