Đến cuối cùng, chúng ta sẽ là người tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, toàn quyền đưa ra những lựa chọn và chịu trách nhiệm với kết quả của lựa chọn đó. Lúc này là lúc chúng ta bắt đầu cuộc sống tự lập.