Hà Nội nóng nên vội
Thời gian nhẹ nên trôi
Người còn thương sao dỗi
Mình ở lại sao chơi

Hanoi, 16/05/19