Những người sô vanh xã hội bắt nguồn chính là từ những người xã hội chủ nghĩa, những người đã từng trung thành dưới lá cờ xã hội chủ nghĩa về mặt nguyên tắc. Hết lòng phấn đấu cho một mục tiêu và lý tưởng cao cả mà những vị tiền bối cách mạng cộng sản đi trước đã dấn thân cả cuộc đời tranh đấu. Nhưng những người xã hội chủ nghĩa này chỉ mới là những người phần nào có cảm tình với con đường đấu tranh của chủ nghĩa xã hội mà chưa thực sự trưởng thành qua các lò luyện đấu tranh giai cấp, chưa hoàn chỉnh về mặt ý thức giác ngộ giai cấp, phần nào đó mang tính dao động và không phân định rõ ràng giữa lập trường vô sản và lập trường tiểu tư sản. Kết quả là, ngay khi bước vào thời kỳ có tính chất bước ngoặt, những người xã hội chủ nghĩa đang dao động này, rơi vào lập trường sô vanh xã hội và kết quả tất yếu là họ đi theo đuôi những chính sách phản động của giai cấp tư sản đế quốc mặc dù là trong vô thức.Cuộc chiến tranh xâm lược mà Nga đang tiến hành ở Ukraine mà một sự kiện bước ngoặt như thế, đẩy những người xã hội chủ nghĩa còn đang dao động rơi thẳng vào lập trường sô vanh xã hội.Tại sao lại không xảy ra trước kia mà phải là từ cuộc chiến tranh đế quốc tại Ukraine ?Những người xã hội chủ nghĩa mặc dù còn đương dao động, nhưng họ đã từ lâu xem rằng chủ nghĩa đế quốc phương Tây và bọn tay sai của chúng, bọn 3 que xỏ lá, là kẻ thù không đội trời chung. Do đó, chẳng thể nào mà những người xã hội chủ nghĩa đang dao động này lại theo đuôi chính sách tư sản phản động của bọn đó được.Những người xã hội chủ nghĩa ở nước ta từ lâu đã quý mến nước Nga, họ hoài niệm về quá khứ của một siêu cường vĩ đại, Tổ quốc của Lenin - Stalin, Tổ quốc của cách mạng. Ngay cả khi chính phủ của nước Nga ngày nay là một chính phủ tư sản, điều đó cũng không làm những người xã hội chủ nghĩa có thái độ thù địch gay gắt. Ngay cả tôi, cũng hoàn toàn yêu mến nước Nga. Đó là một điều không phủ nhận. Các cuộc chiến tranh trước đây mà nước Nga tham dự phần nào được những người xã hội chủ nghĩa ủng hộ - Chechnya, Gruzia, Syria mặc dù biết rõ là nước Nga vẫn có những lợi ích tư bản chủ nghĩa ở đó. Nhưng, thế giới đa cực là sự cần thiết để ngăn chặn chủ nghĩa siêu cường của Mỹ, ít nhất đó là vấn đề chiến thuật của cách mạng mà chúng ta đã từng ủng hộ.Nhưng hiện nay thì lại khác, cuộc chiến tranh xâm lược mà Putin phát động đã không còn giống những cuộc chiến tranh trước đó nữa. Nước Nga tiến vào Chechnya tiêu diệt khủng bố; Nước Nga tiến vào Gruzia sau khi quân Nga gìn giữ hòa bình bị quân Gruzia đánh; Nước Nga tiến vào Syria sau khi chính phủ hợp pháp yêu cầu hỗ trợ. Mặc dù ở đâu đó, chủ nghĩa đế quốc Nga vẫn tồn tại, vẫn cố gắng thu lợi ích ở đó. Nhưng những gì diễn ra ở Chechnya, Gruzia, Syria không hề giống như những gì diễn ra ở Ukraine.Nước Nga tiến vào Ukraine với vai trò là một kẻ xâm lược hoàn chỉnh, nhân danh lợi ích nhân dân Nga, nhân danh việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít nhưng trong thực tế để thực hiện những mưu đồ lợi ích của chính giai cấp tư sản Nga. Kết quả là cuộc chiến đó đã phơi bày toàn bộ tính chất đế quốc của Nga, không phải là ẩn mình nữa, mà là hoàn toàn công khai. Giai cấp tư sản Nga quyết định sử dụng công cụ chiến tranh như một biện pháp hữu hiệu để khôi phục những lợi ích đế quốc của mình, để giành giật thị trường Ukraine, để bảo vệ cầu nối xúc tiến lợi ích của Nga vào EU.Những người xã hội chủ nghĩa ủng hộ nước Nga trong các cuộc chiến tranh Chechnya, Gruzia, Syria có thể hiểu xem là một chiến thuật, thì ngược lại họ hoàn toàn không thể ủng hộ một cuộc chiến tranh đế quốc - xâm lược.Những người xã hội chủ nghĩa có thể ủng hộ các cuộc chiến tranh phản kích tự vệ, chống khủng bố, …. nhưng không thể đi ủng hộ một cuộc chiến tranh xâm lược. Những người xã hội chủ nghĩa phải tuân thủ đúng những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội - những nguyên tắc mang tính chất lập trường giai cấp.Chính ở đây, những người dao động nhất trong những người xã hội chủ nghĩa ngay lập tức buông bỏ những nguyên tắc chủ nghĩa xã hội mà đứng ngay vào lập trường của phái xã hội sô vanh - tức những người ủng hộ sự biện minh của giai cấp tư sản trong cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, chiến tranh xâm lược.Ngày hôm qua, họ còn là những người xã hội chủ nghĩa đứng dưới ngọn cờ cách mạng, thì ngày nay họ sẵn sàng đứng dưới ngọn cờ của giai cấp tư sản Nga và ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược.Chính vì lẽ thế, tại sao ngay khi bắt đầu cuộc chiến tranh, page Lịch sử Liên Xô Huyền thoại và sự thật, đã bày tỏ một thái độ kiên quyết nhất chống lại những khuynh hướng sô vanh xã hội, những khuynh hướng theo đuôi của giai cấp tư sản Nga này.Không phải khi rơi vào lập trường sô vanh xã hội, thì không thể quay trở lại thành những người xã hội chủ nghĩa. Không phải. Sự thiếu tôi luyện cách mạng, thiếu nghiên cứu các vấn đề của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự thiếu giác ngộ, không hoàn toàn bứt họ ra khỏi lập trường xã hội chủ nghĩa, không đoạn tuyệt với chủ nghĩa xã hội một cách ngay lập tức. Họ sẽ trở lại lập trường xã hội chủ nghĩa ngay khi họ giác ngộ ra thực tế của cuộc chiến tranh đế quốc này. Chính thực tiễn sẽ là trường học cách mạng giáo dục họ. Họ, những người lơ là một phút nào đó, miễn là sau đó giác ngộ thì họ vẫn sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của những người xã hội chủ nghĩa, và lúc đó họ kiên quyết hơn rất nhiều.Nhưng, những phần tử dao động nhất trong những người xã hội chủ nghĩa đã kiên quyết từ bỏ lập trường xã hội chủ nghĩa mà đứng thẳng vào hàng ngũ sô vanh xã hội, bất chấp việc mà người ta vạch trần bản chất của cuộc chiến tranh đế quốc này; công khai từ bỏ những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, theo đuôi giai cấp tư sản và ủng hộ những lợi ích của giai cấp tư sản trong cuộc chiến tranh đế quốc đó thì chúng ta nên xem rằng họ không thể là đồng chí của chúng ta nữa, nên sẵn sàng đoạn tuyệt với chúng và vạch trần những bản chất tiểu tư sản cơ hội của chúng.Có phải là chúng ta quá gay gắt không ? Không hề, những phần tử sô vanh xã hội kiên quyết nhất trong giờ phút của cuộc chiến tranh đế quốc, họ sẽ và sẽ đi từ sự theo đuôi giai cấp tư sản đến chỗ đầu hàng hoàn toàn giai cấp tư sản và kết quả là họ sẽ đứng vào hàng ngũ của bọn tư sản đế quốc.Lịch sử của các phái phản cách mạng đi từ sự theo đuôi giai cấp tư sản trong cuộc chiến tranh đế quốc cho đến khi hoàn toàn trở thành bọn Bạch vệ tư sản chống chính quyền Xô viết chính là bằng chứng rõ ràng nhất về bọn sô vanh xã hội kiên quyết nhất. Đúng vậy, những loại sô vanh xã hội kiên quyết nhất, rồi ngày nào đó, bọn này cũng đầu hàng giai cấp tư sản, rồi cũng sẽ giống như bọn Trần Vinh, một bọn tin và tin một cách mù quáng về Tư tưởng Nga thượng đẳng. Bọn Nga vàng này chống cộng đến một cách mù quáng, thậm chí còn sử dụng cả những tiểu thuyết viễn tưởng để tuyên truyền về những câu chuyện chống cộng sản đến một cách buồn cười.Những người xã hội chủ nghĩa, chúng ta ủng hộ một phần nào đó chiến thuật cách mạng, ủng hộ một phần nào đó sự phân liệt của giai cấp tư sản quốc tế, nhưng chúng ta phải kiên quyết rõ ràng rằng không ủng hộ một cuộc chiến tranh đế quốc - NÓI KHÔNG VỚI SỰ TỪ BỎ NGUYÊN TẮC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!!Những người xã hội chủ nghĩa kiên quyết - trách nhiệm là ở chỗ chúng ta phải vạch trần ý nghĩa thực sự của cuộc chiến tranh đế quốc đó và thẳng tay tố cáo sự dối trá, những lời ngụy biện và trống rỗng về “tinh thần ái quốc” mà giai cấp tư sản Nga đang tuyên truyền để biện minh cho cuộc chiến phi nghĩa này.Sự tồn tại của chế độ chính là nằm ở chỗ phong trào của những người xã hội chủ nghĩa ngày càng củng cố và phát triển - HÃY NHỚ LẤY BÀI HỌC CỦA LIÊN XÔ VĨ ĐẠI !!Đảng cộng sản Liên Xô - chế độ xã hội chủ nghĩa Xô viết sụp đổ, đó là kết quả của quá trình những người xã hội chủ nghĩa đã buông bỏ những NGUYÊN TẮC của chủ nghĩa xã hội và thoái trào thành những kẻ cơ hội chủ nghĩa phản động đứng hoàn toàn trên lập trường giai cấp tư sản thù địch.Trong thời điểm bước ngoặt như hiện nay, chúng ta không thể không vạch trần sự thật này.