Thật ra mà nói thì !

Trẻ sẽ thành già...

Người Già là dạy đời , 

Là la hét lũ trẻ