Khi đời không như mơ, bạn quyết tâm nhưng ... đời mà ...

Hãy cứ đứng dậy và thử lại lần nữa 
....