Anh không phải là con người anh nghĩ, nhưng những gì anh nghĩ sẽ tạo nên con người anh.
NORMAN VINCENT PEALE