.....
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang