Mối quan hệ khó nhất
Là với chính bản thân:
Dẫu chán ghét vô ngần,
Cũng không sao đi được...

Dẫu có bao bạc nhược,
Mình cũng phải thứ tha.
Dẫu lầm lỗi bao la,
Phải thấu cho bằng hết.

Bởi chắc gì cái chết
Đã cứu được chính mình.
Đành nhân lúc bình sinh,
Học thương mình thấu triệt.

Yo dịch thơ cho lời trích dẫn của tác giả Dolores Cannon