Những lời trong tâm nương gió mà bay xa
Chạy thật nhanh và phóng lên cao
Để cho linh hồn tôi được cao mãi
Chạm tới nơi đám mây trời xa xôi.