Phần 1:
Lang thang, 
nhìn, 
dừng lại,
quan sát, 
chụp!
1
2
3
4
5
6
7
8
9