Có vẻ thời gian tới không được tốt cho lắm, mọi thứ đôi khi không diễn ra như cách mà bạn muốn.
OKE, giữ vững tinh thần và CHIẾN !!!