Khuya rồi đêm ngủ đi đêm…
Nhớ người chi nữa cho thêm buồn lòng
Vì ai nước mắt lưng tròng
Người đi một sớm tôi mong chín chiều
Tình yêu ơi hỡi tình yêu
Ngọt bùi quá ít, lại nhiều đắng cay…
Khóc người, khóc nốt đêm nay
Khóc tôi không thể đắng cay cùng người
Buồn tôi, buồn nốt kiếp người
Buồn người không thể ngọt bùi cùng tôi…