"Không ổn" cũng ổn thôi.
Chúng mình ơi, đừng sợ!
"Không ổn" là cục nợ,
Ai cũng cõng trên mình.
"Không ổn" là thường tình,
Cứ bình bình "không ổn".
Yo Le. 12.07.2020