Con mắt đặt đâu
Mới thấy điều cần thấy
Đôi tai nằm đâu
Mới nghe điều đáng nghe
Môi xinh ở đâu
Mới nói điều đúng
Trái tim đặt đâu
Mới cảm điều chính thực
Tôi đố em một câu đơn giản
Em chọn thấy câu chuyện từ đâu?
Để thấu được bản chất ngay từ đầu...
Từ phía anh ta
Từ phía của mình
Từ phía sự thật
Hay từ đâu?
Em có phân biệt rõ?
Hay em cố tình
Chẳng cần làm sáng tỏ
Chỉ để có câu từ em muốn nghe...