Có một vị thần nào trong các vị thần của loài fomaf phán như Chúa Giê-hô-va từng phán: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi 33:3

I Đối tượng kêu cầu Chúa

Ta biết rằng cầu nguyện là một đặc ân của những người đã tin Chúa. Chúng ta có thể thường xuyên nói chuyện với Chúa như việc thở của con người.
Kinh Thánh ghi rằng:  Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
 Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài. Châm Ngôn 15:8
Người ngay thẳng ở đây ý nói là người đã được Chúa cứu chuộc ra khỏi tội lỗi và hằng cầu Chúa tha thứ vi phạm mình.

II Đối tượng cầu nguyện

Chúng ta "kêu cầu" là kêu cầu với Chúa toàn năng, chủ tể trên muôn loài vạn vật.
Kinh Thánh ghi rằng:
vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Mác 10:27b Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Lu-ca 1:37
Đức Chúa Trời chúng ta không chỉ là Chúa toàn năng, mà Ngài còn là Cha của tất cả chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta.
Kinh Thánh ghi lại lời Chúa dạy chúng ta rằng:
Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Mat 7:11

III Việc lớn và khó

Nếu ta là người tin đã tin nhận Chúa thật sự rồi ( và vì thế nên ta Chúa tái sinh, có tấm lòng giống như Chúa, muốn điều Chúa muốn), và Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha yêu thương của chúng ta thì chắc chắn Ngài sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó, là những việc chúng ta không ngờ đến.
Kinh Thánh ghi rằng:  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.  Mác 11:23.24
Vậy Chúa chúng ta là Chúa thành tín, chúng ta cùng đón chờ những việc lớn và khó mà Chúa sẽ làm cho chúng ta sau khi kêu cầu cùng Ngài
18:32 01-08-21