Từ bao giờ một trái tim đang dần hoá đá lại đang đập từng nhịp mạnh mẽ đến thế.
Cũng không biết từ bao giờ, vì cậu, mà tớ lại luỵ đến thế!