If you know you’ve got a fever - convulsion
If you know you’ve got a fever - convulsion
If you know you’ve got convulsion, 
Just stay calm and let it be, 
After max of 10 minutes it will bye bye
If blood pressure's high or low - be aware
If it’s high - lemonade as sour as good
If it’s low - add some sugar in the hot tea or candy
Take a break and rhythmically breathe in-out
If an accident happens - body hurt
Breathing - Bleeding - Burning - Splinting bone quickly
That is the certain order in first aiding somebody
Let’s practice and make perfect together
If you know you’ve got a cramp - say meow meow
If you know you’ve got a cramp - say meow meow
If you know you’ve got a cramp,
It hurts worse than you’ve ever, 
Just stay calm and let your cat say meow meow
Những kiến thức căn bản này mình được học khi tham gia lớp Sơ cấp cứu của Survival Skills Việt Nam (SSVN) (họ đã có website chính thức và app để có thể hỗ trợ mọi người nhiều hơn). Mình chỉ muốn phổ nhạc cho vui và mọi người sẽ nhớ lâu hơn, dễ hơn và thích hơn thôi ^^