Bình thường cũng là một đặc ân.
Bình thường cũng là những điều mà chúng ta vẫn thường bỏ qua, vẫn thường mặc định là thứ đương nhiên phải thế và ít khi trân trọng nó, cho đến khi mọi sự không còn bình thường nữa.