Hồng nhan
Xa nơi thượng uyển xuống hồng trần
Mặt ngọc mi tú nét giai nhân
Hỉ, nộ, ái, ố đời như mộng
Đời tàn mộng tỉnh trốn phàm nhân