Are billionaires really self-isolating on superyachts?

(CNN) — When entertainment mogul David Geffen shared an image of his superyacht "Rising Sun" at sea alongside the caption "isolated in the Grenadines" last month, it's fair to say the post ruffled a few feathers.
CNN) – Khi ông trùm làng giải trí David Genffen chia sẻ một hình ảnh chiếc siêu thuyền của ông ấy “ Rising sun” ở trên biển với dòng chú thích “ Đã cách ly trên “ the Grenadines” vào tháng trước, nó thì đúng khi nói rằng bài đăng đó đã làm dư luận dậy sóng
However well-meaning his message may have been intended, many felt the billionaire came off as tone deaf, pointing out that self-isolating on a $590 million superyacht (pictured in 2017, above) during the coronavirus pandemic didn't seem like much of a hardship.
Cho dù thông điệp của ông ấy có vẻ như có ý định tốt như thế nào, thì nhiều người đã cảm thấy vị tỷ phú này thành công như người vô cảm, bằng việc chỉ ra rằng tự cách ly trên siêu thuyền 590 triệu đô la Mỹ ( bức ảnh được chụp vào năm 2017, phía trên) trong suốt đại dịch vi-rút Corona có vẻ như không quá khó khăn.
In fact, the reaction was so strong, he later deleted the post, which included the message, "I'm hoping everybody is staying safe."
Trên thực tế, phản ứng này thì quá mạnh mẽ đến lỗi ông ấy sau đó đã xóa đi bài đăng đó, kèm với một lời nhắn “ Tôi hy vọng mọi người vẫn đang an toàn”
However, in the weeks since then, various stories have emerged of the uber rich hopping on private jets and going into quarantine onboard a luxury yacht.
Tuy nhiên, trong những tuần kể từ sau đó, rất nhiều những câu chuyện đã nổi lên của những người siêu giàu nhảy lên những phi cơ riêng và đi cách ly ở những phi thuyền sang trọng.
But given the ongoing travel restrictions across the world -- not to mention that, while advice may differ from country to country, people are by and large being instructed to "stay at home" -- is yacht operation even possible at the moment?
Mặc dù được đưa ra hạn chế di chuyển liên tục  trên khắp thế giới – không đề cập đến việc đó, trong khi lời khuuyên có  thể khá nhau từ quốc gia này đến quốc gia khác, nhưng mọi người nhìn chúng vẫn được hướng dẫn ở nhà” – “ Viện vận hành du thuyền có thể không ở thời điểm hiện tại”
For those owners with a full crew who are stationed in a location where supplies can be brought over to them, it seems it's very much possible, albeit something of a rarity.
Đối với những người sở hữu những du thuyền đó cùng với một đội toàn bộ thủy thủ đoàn người mà đóng quân ở một vị trí nơi mà nguồn cung cấp có thể được mang đến cho họ, nó có vẻ như là rất có thể , dẫu cái đó rất hiếm.