Cô bảo rằng anh vô duyên... Cô không biết rằng anh chỉ kiếm cớ để được nói chuyện với cô!