Cắt, cắt, cắt
Cắt đi
Tóc ngắn ngang vai
Cắt phăng muộn phiền
Lưỡi kéo đưa ngang
Lỡ làng vụt mất
Giấc mơ khẽ giật
Tỉnh ngàn tiếng thương
Người có đi ngang đường
Người nhớ không mùi khói
Tóc dài in bóng chốn thương
Bếp xưa in bóng người cùng đứng bên
Bỗng nay xưa cũ đã quên
Ngắn ngang vai
Goodbye cuộc tình
18/3/19

Image result for cắt tóc