Tôi đang đi tìm một người
Một người, một người thôi cũng được
Một người, tôi đi tìm giữa muôn người
Một người, đâu rồi giữa chốn bao nhiêu
Một người, một người, ai đây ?