Trên đường về...

Đợi giọt xuân sang đọng cành mai
Đào hoa tỉnh giấc đuổi đông dài
Trời thu sức sống chờ năm mới
Hạ xuống phiền lòng nhẹ gánh vai.

#Gen