xin được phép bắt đầu bằng 1 bài nhạc cả nhà cùng vui :C me - Brian
Nếu tác giả đã dẫn lời GS Trần Đình Hượu, bỉ nhân xin mạn phép đề nghị một số lời lý giải của GS về vấn đề này:"Bàn về đặc sắc dân tộc của văn hoá là bàn một cái gì đã gắn bó với dân tộc đó từ thuở xa xưa. Văn hoá là một khái niệm quá bao trùm, rộng và phức tạp, rộng, và phức tạp đến thành mơ hồ, khó bao quát. Khi quan niệm nó bao gồm tất cả cái gì con người sáng tạo - đối lập với thiên nhiên, tự nhiên - thì vì lẽ vai trò con người càng ngày càng lớn, dầu cái tự nhiên, thiên nhiên được con người hiểu biết, chế ngự, lợi dụng có càng ngày càng rộng, văn hoá tự nó so với phần thiên nhiên, trong đời sống con người, cũng càng ngày càng nhiều, càng chiếm tỉ trọng áp đảo. Nhiều đến nỗi ở đâu cũng là dấu vết của văn hoá, cái gì cũng thuộc phạm vi của văn hoá. Văn hóa có tính dân tộc."

"Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc, cuốn Đến hiện đại từ truyền thống - trang 234"

"Trong lúc chờ đợi kết luận khoa học của các ngành chuyên môn, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét về vài ba mặt của cái vốn văn hoá dân tộc; không phải cái hình thành vào thời kì định hình mà là cái ổn định dần, tồn tại cho đến trước thời cận - hiện đại. Chúng tôi không nghĩ đó là đặc sắc văn hoá dân tộc nhưng chắc chắn có liên quan gần gũi với nó. " -trang 238-


 "Các bài giảng về tư tưởng phương Đông của Trần Đình Hượu - Lại Nguyên Ân biên soạn - Phần thứ 2 - cơ sở kinh tế-xã hội của nho giáo (trang 224)"


và Phần thứ 3 - Ảnh hưởng của Nho giáo trong xh vn hiện đại trang 275


về kiến trúc có thể tham khảo bài này:

http://soi.today/?p=116639

"Tôi vẫn thích cách nghĩ này về dân tộc tính – một cách nghĩ nghệ sỹ, vị sáng tạo chứ không vị khuôn phép." - Trịnh Lữ -

"Như vậy thì mình mới tự giải phóng khỏi những câu thúc trong quan niệm chật hẹp coi tính dân tộc ngụ ở lối sống truyền thống và các hình thức kiến trúc và nội thất truyền thống; và tự do tìm những giải pháp mới với ý thức và thái độ như đã bàn đến ở trên."
- Trịnh Lữ -

Kết quả hình ảnh cho illustration totoro
49:30