Có mụ già tội nghiệp  
Nuốt phải một con ruồi. 
Sao mụ nuốt con ruồi?  
Tôi nào hay nào biết,  
Chỉ biết ngồi kinh khiếp  
E mụ chết ngày mai. 

Tôi chưa kịp thở dài
Mụ nuốt ngay con nhện.
Nhện vầy vò phát tiết
Quấy đảo cả dạ dày.
Mụ nuốt nhện thế này
Hòng đem ruồi bắt gọn.
Sao ruồi bị nuốt trọn?
Tôi nào biết nào hay,
Chỉ biết ngồi thương thay
E rằng mai mụ chết.

Kinh hãi còn chưa hết!
Mụ nuốt một con chim.
Mụ nuốt trọn con chim
Hòng tóm ngay con nhện.
Mụ nuốt một con nhện
Hòng bắt được con ruồi.
Câu hỏi lại không nguôi
Sao con ruồi bị nuốt?
Ôi mụ già tội nghiệp,
Mụ sẽ sớm chết thôi.

Lại gì nữa đây trời!
Đến cả mèo cũng nuốt.
Con mèo chui vào ruột
Là để bắt con chim.
Và mụ nuốt con chim
Hòng tóm ngay con nhện.
Và mụ nuốt con nhện
Để diệt gọn con ruồi.
Sao mụ nuốt con ruồi?
Tôi nào hay nào biết.
Ôi mụ già tội nghiệp,
Khéo mụ chết ngày mai.

Chuyện càng lúc càng sai
Mụ nuốt nguyên con chó.
Mụ nuốt nguyên con chó
Để nó bắt con mèo.
Mụ nuốt trọn con mèo
Hòng đem chim tóm được.
Mụ nuốt chim vào bụng
Để nó bắt nhện xong.
Nhện bị nuốt vào trong
Để đem ruồi bắt nốt.
Sao mụ nuốt ruồi được?
Tôi nào biết nào hay,
Chỉ biết ngồi thương thay
E rằng mai mụ chết.

Chuyện tới đây chưa hết!
Mụ nuốt một con bò.
Cả con bò thật to
Mà mụ ta nuốt được.
Bò nằm trong bụng trướng
Hòng bắt được chó con.
Mụ nuốt cả chó con
Để con mèo bị tóm.
Mèo bị đem nuốt gọn
Nhằm bắt nốt con chim.
Mụ nuốt trọn con chim
Để nó ăn con nhện.
Mụ nuốt vô con nhện
Để nó bắt con ruồi.
Sao mụ nuốt con ruồi?
Tôi nào hay nào biết.
Ôi mụ già tội nghiệp,
Mụ chắc sẽ chết thôi.

Và bò nuốt xong rồi,
Mụ nuốt thêm con ngựa
Chuyện phía sau sao nữa?
Mụ chết. Lẽ dĩ nhiên.

* * * Bản gốc * * *

Poor old lady, she swallowed a fly.
I don’t know why she swallowed a fly.
Poor old lady, I think she’ll die.
Poor old lady, she swallowed a spider.
It squirmed and wriggled and turned inside her.
She swallowed the spider to catch the fly.
I don’t know why she swallowed a fly.
Poor old lady, I think she’ll die.

Poor old lady, she swallowed a bird.
How absurd! She swallowed a bird.
She swallowed the bird to catch the spider,
She swallowed the spider to catch the fly,
I don’t know why she swallowed a fly.
Poor old lady, I think she’ll die.

Poor old lady, she swallowed a cat.
Think of that! She swallowed a cat.
She swallowed the cat to catch the bird.
She swallowed the bird to catch the spider.
She swallowed the spider to catch the fly,
I don’t know why she swallowed a fly.
Poor old lady, I think she’ll die.
Poor old lady, she swallowed a dog.
She went the whole hog when she swallowed the dog.
She swallowed the dog to catch the cat,
She swallowed the cat to catch the bird,
She swallowed the bird to catch the spider.
She swallowed the spider to catch the fly,
I don't know why she swallowed a fly.
Poor old lady, I think she'll die.

Poor old lady, she swallowed a cow.
I don't know how she swallowed a cow.
She swallowed the cow to catch the dog,
She swallowed the dog to catch the cat,
She swallowed the cat to catch the bird,
She swallowed the bird to catch the spider,
She swallowed the spider to catch the fly,
I don't know why she swallowed a fly.
Poor old lady, I think she'll die.

Poor old lady, she swallowed a horse.
She died, of course.--- Tác giả: Anonymous---
Yo Le.25.1.2018