Khép đôi mi mở cong
Còn có gì
Để xem nữa
Cất nó đi được không
Đâu có gì
Ở trong nữa
Kết thúc thôi là xong
Lưu luyến gì
Tại đây nữa
Quên nhau thôi đừng mong
Sẽ có lại
Ngày xưa... nữa
...
Đặt ở đây vài thứ nhỏ thôi
Đủ để nhớ về em là được rồi
Còn đâu em cứ mang đi hết
Tôi chẳng cần thêm gì nữa
Cho tôi