Thời gian buổi trưa là thời gian dễ bị sao ngãng và viết không hiệu quả, chính vì vậy, chúng ta nên giành thời gian này để xử lý các việc mang tính trả lời feedback hay trả lời message, lập kế hoạch cho một việc nào đó, cập nhật các việc mới mỗi ngày
Bản thân tôi cũng không bao giờ quá vui mừng nếu có bài viết có nhiều người quan tâm, bàn tán và chia sẻ. Cũng chẳng quá buồn nếu các bàn viết có lượng tương tác ít. Đơn gian, ít nhiều thì tôi cũng vấn viết, và mục tiêu cua bản thân là kiến thức, tri thức, kỹ năng, sự sáng tạo...Dù gì thi việc của là vấn là xanh, và tôi vẫn viết với một tâm thế kiên định.
Với việc viết, 90% là luyện tập, còn 10% là nhạy cảm, tinh tế và năng khiếu.
Đừng coi freelance như một cuộc dạo chơi
Mục tiêu ngắn hạn (SMART)
(S) Specific: cụ thể
(M) Measurable: có thể đo lường được
(A) Attainable: mức độ khả thi
(R) Relevant: các yếu tố liên quan
(T) Time-bound: thời gian cam kết