Cau trên buồng nhiều trấy
Trù dới dàn tươi xenh
Cối đâm trù đồng hành
Với mẹ tra năm tháng
Ba thứ nớ là bạn
Gắn kết mẹ một thời
Là kỷ vật mẹ tôi
Mần răng tui quên được

Mén trù thơm ngay trước
Tô mui mẹ thêm hồng
Ấm lòng mẹ mùa đông
Để nụ cười mẹ rạng

Cối đâm trù là bạn
Khi mẹ tuổi về tra
Mổi lần mẹ quyết ra
Thơm hương đồng cỏ nội

Rồi một ngay đông tới
Mẹ nhớm gót quy tiên
Hành trang của mẹ hiền
Cối đâm trù bỏ lại

Cau con trồng nhiều trấy
Trù con chăm tươi xenh
Cối đâm trù nguyên lènh
Giừ tìm mô còn mẹ...