Có một dạng tình bạn như thế này.
Là vì sợ yêu nhau rồi sẽ chia tay,
cho nên tình nguyện làm bạn, suốt một đời...

Không hờn, không oán, không giận.
Yêu thương một lần, cũng chính là yêu thương mãi mãi...

- Trích "Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta"

st#skybooks #chuyenchungta