Trong 1 giây anh ngu đi
Ai nấy đều tưởng hay suy nghĩ
KHÔNG EM,
Anh đang tư duy
Tư duy để biết sao lại sai?
Tư duy về mặt trái của sự thật
Nếu tư duy anh là sai?
Không, sai từ khi thứ hai 
Mà anh tự do như chủ nhật
...
Thực chất tuần hoàn bắt đầu từ ngày chủ nhật
Thứ hai chưa bao giờ là thứ nhất
Kẻ bông đùa ngôn từ có quyền năng
Biến một lời nói dối trở thành sự thật.
(26.10.2020)
Dar.White.Kiss
*What color is the wind?*