Chúng có bao giờ trôi không nhỉ ?
Wao ! Chúng trôi thật chậm !
Đã thật !
Nhanh thật mới đúng ^^
Phù ....