Chờ đợi một người như cơn nắng mùa đông
Nắng không đến mà đông thì bay biến hết
Gió chẳng còn và cây cỏ đổi màu tươi
Em không đến và tôi không đến
Chờ đợi một người như cơn gió thổi mùa xuân
Gió không đến và xuân thì bay biến hết
Nắng chẳng còn và cây cối rõ ràng không xào xạc
Tôi đứng lại và em không đứng lại

Trông ngóng một tâm hồn như cơn lạnh mùa thu
Lạnh không đến và thu thì bay biến hết
Khói chẳng còn và cây cối không thể đóng băng
Tôi cất bước và em không cất bước

Kỳ vọng một cuộc đời như nắng rát buổi mùa hè
Rát không hết và hè thì bay biến hết
Cuộc tình chẳng còn và cây cối chuyển màu xanh
Tôi vẫn đợi còn em không đứng đợi
Đứt một cuộc tình như buổi chiều đầy sao
Nếu em đến và tôi không đến
Hết một cuộc tình và tất cả chẳng vì sao
Nếu tôi đến và đương nhiên em không đến
Cắt một cuộc tình và em chẳng làm sao
Gió vẫn thổi và nắng vẫn gắt
Cây vẫn lạnh và khói dặt dìu
Rát vẫn rát và cuộc tình vẫn vậy
Suốt một cuộc đời ta cứ chờ mãi một người không!


Link: https://phamdaibang.com/post/188348655472/ch%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A3i-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di
image: Seated Woman with Legs Drawn Up (Adele Herms) - Egon Schiele - 1917