“Xin Táo bẩm với Ngọc Hoàng
Năm nay Cá xin không lên chầu,
Một vì sống trong nước bẩn bấy lâu
Khiến cho Cá bị ốm đau khắp người,
Hai vì bạn bè Cá chết nhiều nơi
Lòng Cá thương bạn âu sầu không vui
Nên đâu còn sức để bay về trời!”


“Cá ơi, cố gắng lên nào!
Không lên Ngọc hoàng trách tội thì sao?”


“Nhờ Táo thưa với Ngọc hoàng
Cá xin chịu tội vì không về trời,
Chỉ cầu trời cao xét rõ mọi điều
Hiểu cho phận cá nhiều điều chua cay”


“Nhưng vấn đề là Cá không bay
Làm sao ta có thể lên tấu trình”


Bỗng đâu ánh sáng chói lòa
Thiên binh hiển hiện đáp lời Táo quân
“Táo quân xin chớ vội lo!
Ngọc Hoàng thấy Táo muộn chầu
Nên cử ta xuống xét tra sự tình,
Nay ta đã rõ tình hình
Táo quân mau chóng theo ta về trời
Cá thì yên tâm nghỉ đi thôi,
Nguyên nhân ta đã nghe rồi
Sẽ cùng với Táo bẩm tâu Ngọc Hoàng”


“Tạ ơn hai vị rất nhiều!
Cá chỉ hi vọng phép màu đổi thay
Năm sau vui khỏe Cá bay lên trời”

 
23 tháng Chạp năm 2017