Mình có biết 2 bạn tây không đủ tiền về nước. Mình muốn hỏi có bạn nào biết tiếng anh có thể giúp mình search về quy trình làm thế nào để nhờ đại sứ quán giúp đỡ không.