21. Sử dụng trực tiếp Time Stone
Nếu viên Time Stone cũng có tác dụng như Cỗ Máy Thời Gian thì sử dụng Time Stone luôn đi còn mất công chế tạo Cỗ Máy Thời Gian chi nữa. 
Strange dùng Time Stone trở về quá khứ gom đá trc khi đánh nhau với Thanos ở Infinity War 
Sử dụng Time Stone quay về quá khứ gom đá rồi búng chết mẹ Thanos luôn 🤔