Facebook
Hướng nghiệp Hồn Việt
 Tâm lý Hồn Việt
Cô Phoenix Hồ
Khóa đào tạo Chuyên viên Hướng nghiệp


Các bước chọn ngành và chọn trường (phiên bản 3 - tháng 4, 2018)


3 CÂU CHUYỆN HƯỚNG NGHIỆP VÀ LỜI KHUYÊN DÀNH CHO CHA MẸ
HỘI CHỨNG 'TRƯỜNG CHUYÊN - LỚP CHỌN'
Dọc hay Ngang
Bạn đang đi theo con đường nghề nghiệp nào? Bài gốc của cô Phoenix Hồ. Minh họa hình ảnh: Vương Quốc Bảy Bủm
Sổ tay nghề nghiệp sinh viên ra vào ngày 02/07/2017 tại link download