Buổi sáng đầu tiên sau 01 cuộc chia tay
Em nằm đó, lặng im.
Hình đã gỡ xuống và tên cũng đã đổi
Bọn mình lại là người dưng.

Sao chia tay lại khó khăn anh nhỉ?
Một người đến, một người đi
Một người trông theo, không ai ở lại.
Cớ sao gọi là mất
Nếu vốn dĩ từ đầu cũng chỉ là người dưng?