Bây có về đì gắt với tau khôông?
Mấy bựa ni mắt nổ troòng... vì nắng
Cha nhà bay cự ì ò ì nhặng
Ló bổ mèm bơng hần nặng chì chi
Sáng sớm ra tau kêu cự ngủ lỳ
Cha nhoọc quá Mẹ mi đi mà gắt
Tra trọ rồi mà toàn phô ngầt ngất
Một chắc tau có mà gắt... troong niêu
Roọng thì su mà đỉa mén lại nhiều
Trời dạo ni nắng nhi thiêu nhi đốt
Cúi một hồi tưởng da lưng bị lột
Ló bổ vày vì hần tốt quá đi
Nhìn roọng nhà mà hần chán chì chi
Rứa mà Cha nhủ tau đi một chắc
Sôống chết chi thì Cha bay cụng mặc
Cự ở nhà để một chắc tau lo
Nỏ chịu đi mồm thì cứ bô bô
Mẹ đi gắt Cha ở nhà phơi ló
Tau gắt về cả cươi đang nguyên đó
Cả buổi trời mà nỏ mó tay vô
Roọng thì nhiều mà Cha nỏ chịu lo
Thuê máy gắt thì Cha phô tốn bạc
5 trào roọng rồi thì 2 trào lạc
Một chắc tau lo cho bạc mắt luôn
Phô rứa chơ bay đừng nghị đừng buồn
Vài bựa nựa là xong luôn cả thảy
Lưa phơi trau khén khô rồi gấm sảy
Đổ vô thùng là bay nhảy... vô tư
Một chắc tau tau cự gắt từ từ
Chừng nửa tháng cụng xong như họ cả
Cha khung mần tau nhoọc thêm chút nạ
Chạy theo làng mà bở cả hơi tai.