Bạn còn thực sự sống không ?
Bạn là ai ? Đó có phải là chính bạn không ?
Bạn ơi
Tôi gọi bạn
Không phải là bạn
Mà là chính bạn cơ.