Các bác thấy sao nếu đứa mình thân chơi với đứa mình ghét?
Và tệ hơn là mình từng nói xấu đứa ghét với đứa thân và giờ 2 đứa chúng nó nói cái gì sau lưng mình thì biết rồi đấy :v