Ai làm gió thoảng hương hoa
Ai đưa làn gió lướt qua chốn này
Ai làm nước chảy mây trôi
Ai xui ai khiến để tôi thương nàng